kft

  1. popkime12345

    เผ่า kft

    ประกาศรับสมาชิกคับ!!! คุณสมบัติ(สำหรับเข้าเผ่า) 1.ต้องเขียวทุกครั้งที่ผมเข้า(ก็เข้าทุกวันและคับ) ยกเว้นจะบอกก่อน 2.เน้นทหารต้องมีอย่างน้อย200 3.ข้อนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่ ต้องมีคะแนน300+ 4.ต้องไม่เป็นฟาร์มใครก่อนเข้ากิล :D:D:D:D:D ระบบในเผ่า ใช้เป็นระดับนะคับ(เหมือนในreborn)...
บน